Eyerepublic Magazine : Editorial 
Photographer/art-director: Evgeniy Kuznetsov : Model: Nastya (NIK Management) : Style: Nika Shabashova : Make-up: Taisia Shuyskaya
Back to Top