IVETTA : Model test
Photographer/retouch: Dmitry Bocharov : Make-up: Evgenij Zhuk : Model: Ivetta Makarova : Style: Vera Salikova
Back to Top